ISTORIJAT

Poljoprivredno dobro “Maglić” iz Maglića osnovano je krajem 1949. godine, u period kada se vrši masovno naseljavanje ovog mesta. U ovom periodu sva imanja u okolini sela, i u samom selu su nacionalizovana, i u prvo vreme su bila svojina UDB-e. petog odeljenja iz Beograda. Od svog osnivanja pa do danas poljoprivredno dobro “Maglić” prolazi kroz razne statusne promene, a današnji status akcionarskog društva ima od 18.06.2007. godine.

RATARSKA PROIZVODNJA

AD “Maglić” je poljoprivredno društvo čija je osnovna delatnost ratarska proizvodnja, koja se odvija na površini od oko 2000 hektara.

Ranijih godina preduzeće je obrađivalo oko 2900 hektara zemlje dok je imalo pravo korišćenja državnog zemljišta. Izmenom  zakonskiih propisa, kada je  državno zemljište počelo da se daje u zakup obradive površine su manje oko 900 hektara. Troškovi zakupa državnog zemljišta čine značajnu stavku u poslovnim rashodima i kao indirektan trošak utiču na povećanje troškova proizvodnje ratarskih kultura.

Kada se govori o ratarskoj proizvodnji, može se reći da je ona relativno razuđena. U setvenoj strukturi najviše su zastupljene žitarice i to pšenica, (merkantilna i semenska) oko 400 ha, a zimi ječam oko 110 ha, kukuruz (merkantilni i semenski) oko 630 ha ii oko 100 ha postrnog kukuruza. Od industrijskog bilja seje se šećerna repa na oko 350 ha i soja (merkantilna i semenska) oko 160 ha.

Pored navedenih ratarskih kultura u agrarnom programu proizvodnje poljoprivrednog dobra ”Maglić” se nalaze i povrtarske kulture – krompir.

Od ukupno obradivih površina pod sistemom, navodnjava se 800 ha.

OSTALE DELATNOSTI

Pored osnovne delatnosti poljoprivredno dobro ”Maglić” se bavi uzgojem goveda i svinja, proizvodnjom mleka, proizvodnjom stočne hrane, trgovinom na veliko, kao i zanatskim uslugama.

Preduzeće se bavi i trgovinom. U okviru maloprodaje poseduje restoran Maglić koji se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga ishrane i smeštaja. Promet trgovine na veliko je neznatan. Uglavnom se prodaje roba koja se dobija kompenzacijom sa naše prozvode. 

U okviru RJ transport nalazi se sušara sa magacinima za skladištenje gotovih proizvoda. Magacini kapaciteta 600 i 400 vagona i sušara zrnastih proizvoda kapaciteta 14 t/čas, koja radi na plin i naftu, kao i sušaru za hmelj kapaciteta 550-600 kg/čas, koja radi na naftu.
Ovde se vrši i otkup poljoprivrednih proizvoda (pšenica, soja, kukuruz) od individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Mehanizaciju popravljaju i remontuju stalno zaposleni majstori u hali za remont mašina.

Preduzeće ima 143 stalno zaposlena radnika, a u toku sezone privremeno zapošljava oko 200 radnika za obavljanje sezonskih poslova.