30.09.2013 u 10.00

 • VANREDNA SKUPSTINA
  AKCIONARA

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsednika Skupštinei radnih tela,

  2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,

  3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovodenja p ostupka promene pravne forme,

  4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),

  5. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta društva,

  6. Donošenje Odluke o razrešenju svih postojećih organa društva,

  7. Donošenje Odluke kojom se imenuju članovi organa društva,

  8.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja ADPD,,MAGLIĆ,,za2012.godinu,

  9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu,

  10.Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu,

  11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu.


   

POZIV AKCIONARIMA

AD PD «MAGLIC» MAGLIC
Sedište: Maglic
Šifra delatnosti: 0111
Maticni broj: 08115842
PIB: 101271365
Na osnovu clana 371. i 372. a u skladu sa clanom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ broj 36/2011 i 99/2011) i clana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik“ broj 31/2011 ) Odbor direktora PD «MAGLIC» A.D. MAGLIC ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 05.09.2013.. godine doneo:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Saziva se vanredna Skupština akcionara PD «MAGLIC» A.D. MAGLIC 30.09.2013 godine u 10,00 casova u sedištu vecinskog akcionara, ul. Andre Nikolića 1-3, u Beogradu.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeci:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,

3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme,

4. Donošenje Odluke o promeni pravne forme (iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću),


5. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Osnivačkog akta društva,


6. Donošenje Odluke o razrešenju svih postojećih organa društva,


7. Donošenje Odluke kojom se imenuju članovi organa društva,


8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja ADPD ,,MAGLIĆ,, za 2012.godinu,


9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu,


10.Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu,


11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013.godinu.

Društvo ima ukupno emitovano 460.755 obicnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

• Za predložene odluke iz tacke 1 - 11 odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrdjuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucešce u radu sednice Skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 20.09.2013. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na ucešće u radu sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog fadnog dana u prostorijama Društva; u vremenu od 09:00 do 16:00 časova i na internet stranici Društva.

I Pouka o pravima akcionara:

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, ukljucujuci i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovnikom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Pravo ucešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lićno ili preko punomoćnika. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.


Punomoć akcionar dostaviti na adresu Društva, i akcionar može opozvati datu punomoć do dana održavanja sednice u skadu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo Odluku o sazivanju Skup5tine, objavljivanjem na internet stranici Društva.

II Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine


Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrdjenim Zakonorn: o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5%o akcija sa pravom glasa rnogu predložiti Odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.


Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navodenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Odboru direktora najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvorn, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose,na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt telefon:
021/ 785-001

Odbor direktora

 

 

 

 

 

 

27.11.2012 u 10.00

 • VANREDNA SKUPSTINA
  AKCIONARA

  DNEVNI RED

  1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,

  2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,

  3.Donošenje odluke o iskljucenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market i prestanku svojstva javnog društva

   

POZIV AKCIONARIMA

AD PD «MAGLIC» MAGLIC
Sedište: Maglic
Šifra delatnosti: 0111
Maticni broj: 08115842
PIB: 101271365
Na osnovu clana 371. i 372. a u skladu sa clanom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ broj 36/2011 i 99/2011) i clana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik“ broj 31/2011 ) Odbor direktora PD «MAGLIC» A.D. MAGLIC ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 06.11.2012. godine doneo:

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Saziva se vanredna Skupština akcionara PD «MAGLIC» A.D. MAGLIC 27.11.2012 godine u 10,00 casova u sedištu vecinskog akcionara, ul. Andre Nikolica 1-3, u Beogradu.

Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeci:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,

3.Donošenje odluke o iskljucenju akcija sa regulisanog tržišta, Open Market i prestanku svojstva javnog društva

Društvo ima ukupno emitovano 460.755 obicnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine cini obicna vecina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum se racuna na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeci nacin:

• Za predložene odluke iz tacke 1 i 2 odluke se donose vecinom glasova prisutnih akcionara imalaca obicnih akcija

• Za predloženu odluku iz tacke 3 odluke se donosi sa najmanje tri cetvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrdjuje spisak akcionara koji imaju pravo na ucešce u radu sednice skupštine, pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 17.10.2012. godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na ucešce u radu sednice skupštine.

Svaka obicna akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da ucestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na ucešce u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, ukljucujuci i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovnikom Skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuce klase.

Pravo ucešca na Skupštini akcionara imaju akcionari licno ili preko punomocnika. Akcionari koji pojedinacno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim stavom imaju pravo da u radu Skupštine ucestvuju preko zajednickog punomocnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.


Punomocja dostaviti na adresu Društva, a akcionar može opozvati dato punomocje do dana održavanja sednice u skadu sa clanom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar licno pristupi sednici, smatra se da je punomocje opozvano.

U skladu sa clanom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Društva, u vremenu od 09:00 do 16:00 casova i na internet stranici Društva.

Predsednik Odbora direktora
Bijelic Živojin s.r.